Türkiye nüfusunun ortalama %12 sini engellidir. Engellilerin yaşam şartlarının iyi olmaması , karşılaşılan zorluklar, hem engellilerin hem de engelli yakınlarının yaşam kalitesini düşürmektedir. Engelliler ile engelli yakınlarının yaşadığı sıkıntıları en aza  indirilmesi için kanuni ve idari düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu düzenlemelerden bir tanesi 5510 Sayılı Kanunda engelli çocuğu olan anneleri ilgilendiren düzenlemedir.

5510 Sayılı Yasadan önce engelli çocuğu olan anneler için herhangi bir düzenleme bulunmaz iken 5510 Sayılı Yasaya 5754 Sayılı Yasa ile eklenen fıkra ile engelli anneleri için olumlu düzenlemeler yapılmıştır. 5510 Sayılı Yasanın konuyla ilgili fıkrasında “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” denilmektedir”

Her engelli malulmüdür, malul engelli nedir?

Engelli ve malullüğün farklı tanımları bulunmaktadır. Özürlülük ölçütü, sınıflandırması engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmeliğin 4.maddesinin içeriğinde engelli: “Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmıştır .

Malul kavramı ise 5510 sayılı kanunun 25.maddesinin içeriğinde “Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60′ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır. Şeklinde belirtilmektedir.

Bu iki tanıma bakılarak her engellinin -malul- sayılamayacağı açıktır. Engelli çocuğu olan sigortalı annenin engelli çocuğu için yukarıda belirtilen -başka birinin bakımına muhtaç- –  malul raporu- alması gerekmektedir.

Kimler bu haklardan yararlanacak olan kişiler.

5510 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) , (c) bentleri kapsamında sayılan kadın sigortalılar (isteğe bağlı sigortalılar dahil) ile 5510 Sayılı Yasanın yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce mülga 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Yasalara tabi çalışırken 5510 Sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesi gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ,(c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmalarını devam ettiren kadın sigortalılar faydalanabileceklerdir.

Engelli çocuğu olan her kadın sigortalı bu maddeden yararlanabilir mi ?

Kanunun ilgili fıkrasından da anlaşılacağı üzere başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlar bu maddeden yararlanabilir. Başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan anne, alacakları rapora göre maluliyet tarihinden sonraki hizmetler için madde hükümleri uygulanacaktır. Ancak; maluliyet tarihi ne olursa olsun bu tarih 5510 Sayılı Yasanın yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihi öncesine gitmeyecektir ve önceki zamanı kapsamayacaktır. Örneğin 2000 yılından itibaren çalışmakta olan sigortalı kadının 2006 yılında malül olduğunda dair Kurum Sağlık Kurulu raporuna istinaden 01.10.2008 tarihinden sonraki hizmetleri için ilgili madde hükümlerinden faydalanacaktır. Başkasının bakımına muhtaç derecede malül olan çocuğun velayetinin de kadın sigortalıda olması gereklidir.

Sigortalılık süresine ilave edilecek hizmet nasıl hesaplanır ve hesaplamada dikkate alınmayacak hizmetler var mıdır ?

Başkasının bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan sigortalılara prim ödeme gün sayılarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayısına eklenir . Örneğin mezkur sigortalılara 360 günlük çalışması sonucunda 90 gün daha ekleme yapılarak prim ödeme gün sayısı 450 olarak kabul edilir ve sigortalının emeklilik yaş hadlerinden de 90 gün indirilir. 5510 Sayılı Yasada belirtilen fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süreleri için ilave hizmet verilmeyecektir. Ayrıca birden fazla başkasının bakımına muhtaç derecede çocuğu bulunanlara tek bir çocuk için ilave hizmet verilebilecektir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak için, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olan kamu kurumudur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 12 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu. Günümüzde de halen etkin faaliyetlerde bulunmaktadır.

İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması durumunda Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile işveren arasında; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde çalışan iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi arasında sözleşme imzalanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.

Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde işveren veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimince Bakanlığa gönderilir. Sözleşmeler aşağıdaki örneklerine uygun olarak düzenlenir.

Gerekli şartları taşıması halinde elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç işgünü içinde, diğerleri en geç on beş işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır.

İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.

Üçüncü fıkrada belirtilen sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş iş günü içinde Bakanlığa bildirilir. Görevlendirme zorunluluğu bulunanların yerine otuz gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

Ülkemizi nüfusunun yaklaşık %12 sini özürlü vatandaşlarımız oluşturmaktadır.

Özürlülerin ve özürlü yakınlarının sıkıntılarının asgari düzeye indirilmesi için zaman zaman kanuni ve idari düzenlemeler yapılmakta ve özürlü vatandaşlar ve yakınlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri amaçlanmaktadır. Bu düzenlemelerden bir tanesi 5510 Sayılı Kanunda özürlü çocuğu olan anneler ile ilgili yapılan düzenlemedir.

5510 Sayılı Yasadan önce özürlü çocuğu olan anneler lehine herhangi bir düzenleme bulunmaz iken 5510 Sayılı Yasaya 5754 Sayılı Yasa ile eklenen fıkra ile bahsi geçen anneler lehine düzenleme yapılmıştır. 5510 Sayılı Yasanın konuyla ilgili fıkrasında “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” denilmektedir”

Her özürlü malulmüdür ?

Özürlülük ve malüllüğün farklı tanımları vardır. Özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmeliğin 4.maddesinin içeriğinde Özürlü: “Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmıştır .

Malul kavramı ise 5510 sayılı kanunun 25.maddesinin içeriğinde “Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60′ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır. Denilmektedir.

Bu iki tanım ışığında her özürlünün malul sayılamayacağı açıktır. Özürlü çocuğu olan sigortalı kadının çocuğu için yukarıda belirtilen başka birinin bakımına muhtaç malul raporu alması gerekmektedir.

Kimler bu haklardan yararlanacaktır ?

5510 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) , (c) bentleri kapsamında sayılan kadın sigortalılar (isteğe bağlı sigortalılar dahil) ile 5510 Sayılı Yasanın yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce mülga 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Yasalara tabi çalışırken 5510 Sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesi gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ,(c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmalarını devam ettiren kadın sigortalılar faydalanabileceklerdir.

Özürlü çocuğu olan her kadın sigortalı bu maddeden yararlanması mümkün müdür ?

Kanunun ilgili fıkrasından da anlaşılacağı üzere başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlar bu maddeden yararlanabilecektir.Başkasının bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlar alacakları rapora göre malüliyet tarihinden sonraki hizmetler için madde hükümleri uygulanacaktır. Ancak her halükarda maluliyet tarihi ne olursa olsun bu tarih 5510 Sayılı Yasanın yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihi öncesine gitmeyecektir. Örneğin 2000 yılından itibaren çalışmakta olan sigortalı kadının 2006 yılında malül olduğunda dair Kurum Sağlık Kurulu raporuna istinaden 01.10.2008 tarihinden sonraki hizmetleri için ilgili madde hükümlerinden faydalanacaktır. Başkasının bakımına muhtaç derecede malül olan çocuğun velayetinin de kadın sigortalıda olması gereklidir.

Sigortalılık süresine ilave edilecek hizmet nasıl hesaplanır ve hesaplamada dikkate alınmayacak hizmetler var mıdır ?

Başkasının bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan sigortalılara prim ödeme gün sayılarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayısına eklenir . Örneğin mezkur sigortalılara 360 günlük çalışması sonucunda 90 gün daha ekleme yapılarak prim ödeme gün sayısı 450 olarak kabul edilir ve sigortalının emeklilik yaş hadlerinden de 90 gün indirilir. 5510 Sayılı Yasada belirtilen fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süreleri için ilave hizmet verilmeyecektir. Ayrıca birden fazla başkasının bakımına muhtaç derecede çocuğu bulunanlara tek bir çocuk için ilave hizmet verilebilecektir.

İşe alımlarda Seçme ve Yerleştirme yapmak;

Açık pozisyonlarınız için Dsg İnsan Kaynakları’nın seçme ve yerleştirme uzmanlığından yararlanarak, zamandan ve giderlerinizden tasarruf edebilir, doğru seçilmiş iş gücüyle uzun soluklu çalışma fırsatı yakalamış olursunuz.

Seçme ve yerleştirme alanında, Türkiye’nin en seçkin, özel istihdam şirketlerinden biri olarak, özellikle uzman ve orta kademe pozisyonlar için size hizmet veriyoruz.

Seçme ve yerleştirme süreçlerinde, zamanınızı efektif kullanabilmeniz ve amacınıza en uygun iş gücüne ulaşabilmeniz için yanınızdayız. İşe aldığınız personel ile ilişkilerinizin uzun soluklu ve kalıcı olması bizim için en önemli önceliklerden biridir. Dsg İnsan kaynakları kanalıyla işe aldığınız çalışanlar, sizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz ve kurum kültürünüze en uygun eşleştirmeyi yaptığımız için sizinle uzun soluklu bir yolculuğa çıkacaklardır.

Adisa danışmanlık hizmetlerinin vermiş olduğu birçok danışma hizmeti arasında şirket veya kurum çalışanlarının memnuniyetini araştırma hizmetide bulunmaktadır. Bu danışma hizmeti için Adisa Danışmanlık’ın tanımı şu şekildedir;

ADİSA’nın stratejik iş ortağı GfK Türkiye ile birlikte sunmakta olduğu Çalışan Araştırmaları; klasik çalışan memnuniyeti araştırmalarının ötesine geçerek, İnsan Kaynağı yaklaşım ve uygulamalarını geliştirmeye yol gösterecek dört ayrı boyutta önemli ipuçları sunmaktadır:

Çalışan Memnuniyeti: Çalışanın, çalıştığı kuruma ilişkin beklentilerinin karşılanmasına bağlı olarak hissettiği hoşnutluğun düzeyi
Çalışan Bağlılığı: Çalışanın, çalışma yaşamını bulunduğu kurumda sürdürme eğilimi
Çalışan İstekliliği: Çalışanın, tüm potansiyelini yaptığı işe katma ve yüksek performans sonuçları elde etme yönündeki isteklilik düzeyi
Kurum – Çalışan Beklentilerinin Uyumluluğu: Çalışanın, tüm potansiyelini yaptığı işe katma ve yüksek performans sonuçları elde etme yönündeki isteklilik düzeyi

Seyahat acentası işletme belgesi almak için yapmanız gereken işlemler aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Seyahat acentası kurmak için gerekli belgeler;
a. Başvuru dilekçesi
b. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
c. Acenta unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı
d. Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi
e. İmzaya yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi
f. Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin nüfus kayıt sureti ve adlî sicil belgesi
g. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri
h. Seyahat Acentası personeline ait belge (Sertifika), nüfus kayıt sureti, sosyal güvenlik kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesi
i. Acenta unvanına ilişkin taahhütname
j. Acenta sahibi ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname
k. Kuruluş teminatı aslı

 

Seyahat acentası işyerinin nitelikleri;
Kurulacak olan bir seyahat acentası ofisinde aşağıda belirtilen niteliklerin bulunması gereklidir;
a. Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir mahalde olmalıdır.
b. Seyahat acentası olduğunu belirleyen ve acenta unvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentası işyeri dışından görülebilir yerde olmalıdır.
c. Bulunduğu yer ve konum itibarıyla grubunun gerektirdiği seyahat acentalığı faaliyetine, uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olmalıdır.
d. Telefon, faks, seyahat acentası işlemini internetten yapabilen elektronik iletişim cihazı olmalıdır.
e. Mevzuatta belirtilen seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yapılmıyor olmalıdır.
Revizeler;
1. Şube Kuruluş Talebi
2. Belge Devri Talebi
3. Acentanın Teminat Mektuplarının Değiştirilmesi Talebi
4. Kayıp Enformasyon Memurluğu Veya Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi
5. Acentanın (A) Grubu Geçici İşletme Belgesinden (A) Grubuna Geçiş Talebi

Yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırım ve turizm işletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği belgedir.

Dış turizme dönük yatırımlarda, turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapılacak yatırımın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mutlaka belgelenmesi gerekmektedir.
Turizm yatırımı yapmadan önce;
Turizm Yatırım belgesi, Turizm İşletme belgesi farklarının iyi bilinmesi ve birbirine etkisinin iyi anlaşılması gereklidir.
Turizm yatırım izni ile yapılan yatırım tamamlandıktan sonra, talep halinde yasal şartları karşılayan işletmelere Turizm işletme belgesi verilir.
Eğer yasal şartlarda noksanlık varsa bu noksanlık tamamlanıncaya kadar turizm işletme belgesi verilmez.
Bu sebeple yatırımın konusuna, kapasitesine, sınıfı veya yıldız sayısına göre istenen şartların yatırım öncesi bilinmesi ve mutlaka projelendirmenin buna göre yapılması gerekir.

Şirket Türleri aşağıdaki gibidir;

1-Şahıs şirketleri
1-a Adi şirket
1-b Kolektif şirket
2- Sermaye şirketleri
2-a Limited Şirket
2-b Anonim Şirket

Adi Şirket : İki veya daha fazla kişinin ortak bir amaca gerçekleştirmek için mal ve emeklerinin koydukları şirket türüdür.
- Kuruluşu belli bir şekle tabi değildir.
- Sözlü veya yazılı bir sözleşme ile kurulabilir.
- Asgari bir sermaye öngörülmemiştir.
- Şirket yönetimi ortakların tümüne aittir.
- Şirketin borçlarından dolayı ortaklar tüm mal varlıklarıyla sorumludur.

Kollektif Şirket: Bir ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortakların sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış bulunan şirketlerdir.
- Ticaret ünvanı taşıması şarttır.
- Şirketin borç ve sorumluluklarından önce şirket ardından ortaklar bütün mal varlıklarıyla sorumludurlar.

Sermaye Şirketleri: Bu şirketlerde sermaye ön planda olup ortaklar ikinci plandadırlar. Şirketlerin ayrı bir tüzel kişiliği vardır. Ortakların 3. şahıs borçlarına karşı sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye tutarı kadardır. Ortakların payının değişmesi veya ortakların değişmesi şirketin borç veya alacak miktarını açısından önemli değildir.
Bu gruba giren şirketler,
- Limited şirket
- Anonim şirket

Limited Şirket: İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında ve ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş şirketlere denir. Minimum 2 Maksimum 50 ortak ile kurulabilir. Minimum 5.000 TL sermaye olmalı . Anonim şirketle arasındaki fark Ltd ‘nin sermayesi hisse senedi olarak bölünmemiştir ve hisse senedi bastırılmamıştır. Yönetim kurulu yerine şirketi seçilen müdür yürütür. Şirketin sorumluluğu şirketin mal varlığı tutarı kadardır. Ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır, ortaklar sermaye taahhütlerini yerine getirdiklerinde bu sorumluluktan kurtulurlar. Kamu alacaklarına karşı ortaklar sermaye oranında sorumludurlar.
Anonim Şirket: Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş plan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu bulunan şirket türüdür.
Anonim şirketler ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kurulurlar. Kurucu ortakların ortaklık sermayesinin tamamını başlangıçta ödemeyi taahhüt etmelerine ani kuruluş, kurucu ortakların ortaklık sermayesinin bir kısmını ödemeyi taahhüt etmesine geri kalan kısmı için halka başvurmasına tedrici kuruluş denir.
En az 5 gerçek veya tüzel ortak olmak minumum sermaye 50.000 tl’dir.
Anonim şirket sermayesi değerleri birbirine eşit hisselere bölünmüştür.
Anonim şirketlerde şirketi temsil ve imza görevini üstlenen organ Yönetim kuruludur. Yönetim kurulu en az 3 üyeden oluşur.

Suriye uyruklu yabancıların Türkiye’de bir yıllık ikamet tezkeresi almaları için gerekli belgeler.

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle, Türkiye’ye gelen Suriye uyruklu yabancılara bir yıllık ikamet tezkeresi verilmesine dair yasal düzenlemeler tamamlanmıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle; ülkemize pasaportlarıyla yasal yollardan giriş yapan tüm Suriye uyruklu yabancılara (1) bir yıllık ikamet tezkeresi verilmesinin yolu açıldığı duyuruldu.

Sınır illerimizde kurulan kamplara sığınan Suriye’li yabancılar, bu kapsamın dışında tutuldular. Suriye uyruklu yabancılar, yasal yollarla giriş yapmış olsalar bile; sınır illerimizden ikamet tezkeresi alamayacaklardır.
Bu durumda olan yabancıların diğer İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Türkiye de bir yıllık ikametgah hakkından yararlanabilmek için Suriye’li yabancıların yasal yollardan ülkeye giriş yapmış olması zorunludur.

Pasaportunda giriş tarihini gösteren kaşe bulunan Suriye’li yabancılar, ikamet edecekleri ildeki (sınır iller hariç) İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat ederek işlemleri yapmaları gerekiyor.

Başvuru için gereken belgeler;
İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış randevu formu
4 adet fotoğraf
Pasaportun aslı
Pasaportunun fotoğraflı ve son geçerlilik tarihini gösterir sayfası
Pasaportunun son giriş sayfasının fotokopisi
Defter bedeli (172 TL)
* Suriye uyruklular harçtan muaftır. Defter bedeli dışında harç ödemeyeceklerdir.